۶ دی ۱۳۸۵

سوز

نميدانم ولی...اين بار با آن سوزش های هميشگی بينی همراه نبود
حتما نمک هايش را گم کرده بود...
اشک را ميگويم

هیچ نظری موجود نیست: