۵ مهر ۱۳۸۷

خسوف

دلم و قرص روشنت با هم گرفت

قرصت باز شد

...

رفیقِ نیمه‌راه شده‌ای ماهِ من!

هیچ نظری موجود نیست: