۱ تیر ۱۳۸۸

فردا

این بغض لعنتی که بترکد، آرام می‌شوی و فکر می‌کنی به آینده‌ای که باید با هم بسازیمش...
باور کن.

هیچ نظری موجود نیست: