۲۱ آذر ۱۳۸۶

سفر به شهر هزار خاطره

هزار زرد و سرخ را به جانم ریخته این خیابان های پر درخت. ا
خاطره ها را که دیگر نمی شمارم... ا