۲۰ مرداد ۱۳۸۷

آبی عمیق3

از آبی تا سیاه، یک غروب فاصله است

از تو تا من...

هیچ نظری موجود نیست: