۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

درد مشترک

کبود شده و می غرد و اشک های درشتش را به شیشه می کوبد
آسمان هم دلتنگ است انگار

هیچ نظری موجود نیست: