۱۱ اسفند ۱۳۸۶

آزاد

دیروز
آزادی
صدهزار پسری نبود...

۱ نظر:

Amir Hossein گفت...

راستی روزبه جان فکر می کنی چند نفر این موضوع را میدانند.