۱۳ اسفند ۱۳۸۶

سالگرد

یک سال گذشته از روزهای سیاه. هستیم.

هیچ نظری موجود نیست: