۱۸ بهمن ۱۳۸۵

سی نما

فریم های پر شتاب در گذر،

پرده نخ نمای روبرو،

غلبه ناگزیر جادو،

دستهایی که آشنایی را می جویند...

اما،

دسته سرد صندلی...

به واقعیت خوش آمدی!

۱ نظر:

سیاوش گفت...

روزها...سکانسهایی متوالی
و برداشتهایی گاه هزار
! و آنگاه ... تکرار