۵ اسفند ۱۳۸۵

بغض

تمام نمی شود این بغض فراگیر؟

هر روز، حوالی غروب، باید بیاید و بودنش را با صدایی بلند فریاد زند؟

از تاریکی بیزارم این روزها


علاجش چیست؟

شعر؟


آسمان و ابر و انتظار

چه سه گانه غریبی است

روایت روزهای بی حوصله

هیچ نظری موجود نیست: