۱۳ مرداد ۱۳۸۶

بهانه

دقیقاً در این لحظه تیم بسکتبال قزاقزستان جلوی ایران در حال لوله شدنه!
یعنی یه چیزی تو مایه‌های ... پیچ! ا

هیچ نظری موجود نیست: