۲ شهریور ۱۳۸۶

کو؟

سی دقیقه از نیمه شب هم گذشت
دو ماه پیشکش
همان یکی را هم گم کردم! ا