۶ بهمن ۱۳۸۵

پروانه

گلبرگ به خاک افتاده
بر جست و به شاخه ی گل نشست
ها، این پروانه بود!

از یاسو، شاعر ژاپنی
برگردان: احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست: