۲۹ دی ۱۳۸۵

ایثار

چقدر راحت در سیمای عزیزمان از مردمی حرف میزنند که حاضرند همه چیزشان را فدا کنند در راه کشور! دوباره...
یکی نمیپرسد چرا باید همیشه در حال فدا کردن باشیم!
این بازی کی تمام میشود؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

I am one
I am not one

I am young
I am your youth

I do not want war, I do not want death
I do not want nuclear energy, I do not want military government
Coming together, gradually grow
Show that we want to be green
...Getting Green
Wear Green