۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶

پَرسه

حاصل پرسه های شبانه ام این بود: ا

"تن تشنه مثل خورشید

بی سرزمین تر از باد

کولی تر از ترانه

بی پرده مثل فریاد

تنها تر از سکوتم

روشن تر از ستاره

عاشق تر از همیشه

با من بخون دوباره..."


تنهایی های پر هیاهو... ا

هیچ نظری موجود نیست: