۳ خرداد ۱۳۸۶

تردید

سایه های
شک
ابهام
رنج

بازی زندگی را پایانی دیگر نیست؟
این باور محتوم را نمی توان زدود از زاویه های ذهن؟

چه می شود؟

۱ نظر:

sara گفت...

چه طوری آقای محترم؟