۲۲ تیر ۱۳۸۶

سو

دلم برای خیره شدن تنگ شده
...چشم هایت را کم دارم

هیچ نظری موجود نیست: