۲۴ تیر ۱۳۸۶

آمدن- ماندن- خندیدن- مردن

به من گفت بیا
به من گفت بمان
به من گفت بخند
به من گفت بمیر
آمدم
ماندم
خندیدم
مُردم
باز هم از: شبهای روشن فرزاد موتمن. ا
آخر طاقت نیاوردم و دی وی دی اش را خریدم! ا