۱۲ اسفند ۱۳۸۵

اعتراض

بالاخره بیانیه مان هم منتشر شد.
نمی دانم چقدر موفق خواهیم بود در بزرگداشت روز جهانی زن در سال هایی که پر شده اند از خفقان!
اما کمترین پیام این کار این است که ارزش با هم بودن را می فهیم.

پی نوشت:
باید حتما تاکید کرد این روزها بر صلح طلب بودن جنبش زنان و محکوم کرد همه فکرهای تحدیدآمیز را.
خیلی لازم است...خیلی

هیچ نظری موجود نیست: