۱۴ فروردین ۱۳۸۶

زندان

دو نفر از پنج عضو کمپين يک مليون امضا که ديروز در پارک لاله تهران دستگير شده بودند، امروز به بند 209 زندان اوين منتقل شدند. ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده پس از زمان کوتاهی که از آزادیشان می گذشت، بار ديگر به اين بند باز گشته اند. ا
انگار تصميم گيرندگان اين برخوردها می خواهند آن قدر هزينه فعاليت را بالا ببرند و کوچک ترين فعاليت مدنی را با زندان (بزرگترين جريمه) مواجه کنند که ديگر هيچ کس خيال فعاليت هم به سرش نزند! موفق می شوند؟ بعيد می دانم. اين برخوردها فقط موضع کسانی که هنوز به اصلاح پذير بودن سيستم معتقدند و می خواهند در چارچوب قانون اساسی فعاليت اصلاحی انجام دهند را در برابر آن ها که به دنبال تغييرات بنيادی هستند و می گويند اين کارهای اصلاحی فايده ای ندارد ضعيف می کند. يعنی يک بازی بازنده-بازنده. ا
عجيب است. اين روزها عقلانيت حداقلی مورد انتظار ما هم از دستگاه هاي تصميم گيرنده رخت بر بسته انگار! ا

هیچ نظری موجود نیست: